Norrbottens kommuner

Regional utveckling

Läs mer om vad som är PÅ GÅNG


Rapporter om tillväxt i Norrbotten


Europa 2020 strategin och Sveriges "En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020"PDF (pdf, 469.5 kB) är styrande för hur den regionala tillväxtpolitiken ska förverkligas i hela landet.

Norrbottens Kommuner är som samordningsansvarig för kommunerna en aktiv part i det regionala strategiarbetet och deltar i förverkligandet och genomförandet av RUS, Regionala UtvecklingsstrateginPDF (pdf, 15.7 MB). Samverkan sker med andra regionala aktörer och består av politiskt och tjänstemannamässigt deltagande i det regionala partnerskapet och beredningsgruppen. Norrbottens Kommuner driver tillsammans med landstinget aktuella utvecklingsfrågor i den gemensamma Tillväxtberedningen för att ge politiken en mer framskjuten och aktiv roll i länets prioriteringar. Den gemensamma politiska plattformen "För förnyelse, ökad konkurrenskraft och välfärd" PDF (pdf, 237.5 kB) har säkerställt det politiska inflytandet i regionens strategiprogram. Genom de politiska ställningstaganden ska sedan politiker i Strukturfondspartnerskapet och i Styrkommittén för Interreg IV A Nord göra strategiska vägval för förverkligande av regionens tillväxtpolitik.

Förbundet driver strategiska frågor med gemensamt intresse för regionens utveckling samt utgör en kontaktyta ut till kommunerna. Ett aktivt samarbete sker med kommunerna via upprättade nätverk för att involvera den lokala nivån i regionens strategiarbete.

Uppdraget innebär att intressebevaka aktuella frågor på nationell och EU nivå, delta i olika strategiska allianser, samordna yttranden över utredningar/remisser, delta i projekt, framtagande av politiska strategier - berör bl.a. infrastrukturfrågor och regionala utvecklingsplaner.

 

Webbansvarig och information om cookies