Norrbottens kommuner

FoUI

Forskning och Utveckling/Innovation

Från och med januari 2014 har vi en gemensam FoUI-miljö.

FOUI ska medverka till att stärka samarbetet mellan och inom länets kommuner vad gäller kunskaps- och kompetensutveckling, i första hand inom socialtjänst och skola men även styrning och ledning samt kommunövergripande frågor. Det övergripande målet är att bidra till att bredda och fördjupa en i kommunerna behovsgrundad kunskapsbildning, till stöd för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling i såväl glesbygd som tätort.

Ledord för FoUI är att synliggöra, möjliggöra och nyttiggöra. Det innebär bland annat att tillvarata befintliga erfarenheter och kunskaper men också att utveckla och sprida ny kunskap och att omsätta forsknings- och utvecklingsresultat som kan bidrar till förbättringar i verksamheterna. Det kan ske genom utvecklingsprojekt, lärande nätverksträffar med olika yrkesgrupper och via utbildningsinsatser.

Vi strävar också efter att detta ska vara en öppen, levande och tillgänglig kunskapsmiljö som stimulerar nyfikenhet, kreativitet och en lust till lärande hos medarbetare i kommunerna.

FoUI Norrbotten är även del i den regionala stödstrukturen för en evidensbaserad praktik där en viktig uppgift är att kunskapsbaserade resultat och metoder ska göras tillgängliga för personal inom kommunerna.

FoUI Norrbotten leds av ett FoUI utskott med sju politiskt valda ledamöter. FoUI har också en ledningsgrupp bestående av skol- och socialchefer.

Kommunbesök 2014-2015

Ett av FoUI:s uppdrag är att identifiera viktiga områden och strategier för forskning och utveckling utifrån kommunal verksamhet.

Som ett led i detta har FoUI under hösten 2014 genomfört kommunbesök med syfte att få en bild av de olika kunskaps- och utvecklingsområden som kommunerna är särskilt angelägna att arbeta med och att vi tillsammans ska inleda en dialog om kommunens förutsättningar för och intresse av att medverka i forsknings- och utvecklingsarbeten.

FoUI har under hösten hunnit besöka 11 av länets 14 kommuner, och under besöken träffat kommunernas ledningsgrupper. Under 2015 besöker vi de resterade tre kommunerna och fortsätter arbetet med att analysera materialet för att tydliggöra prioriterade utvecklingsområden.

Presentation av preliminära analysresultat från kommunbesökenPDF (pdf, 1.8 MB)

Mer information om vår verksamhet:

FoUI folderPDF (pdf, 255.7 kB)

Verksamhetsplan Kommunförbundet 2015PDF (pdf, 631.8 kB)

Inriktning Kommunförbundet 2015-2018PDF (pdf, 541.7 kB)

Årsredovisning Kommunförbundet 2014PDF (pdf, 890.3 kB)

Utredning inför tillskapandet av FoUI (2013)PDF (pdf, 1 MB)

Medarbetare inom FoUI-miljön:

Ulf Hyvönen, FoUI chef och vetenskaplig ledare inom områdena styrning, ledning samt kommunövergripande frågor. Läs mer

Catarina Lundqvist, vetenskaplig ledare området skola/ utbildning. Läs mer

Benitha Eliasson, vetenskaplig ledare området socialtjänst. Läs mer

Mats Jakobsson, vetenskaplig ledare området social hållbarhet. Läs mer

För frågor om FoUI Norrbotten hänvisas till FoUI chef Ulf Hyvönen, tel: 070-693 54 88 eller ulf.hyvonen@kfbd.se 

FoUI Norrbotten är medlem i FoU Välfärd.länk till annan webbplats

2016-03-21

INBJUDAN

Konferens på temat Växa eller krympa?12-13 oktober 2016, Kulturens Hus i Luleå


Välkommen till en konferens om utmaningar och möjligheter för en hållbar utveckling i Norrbotten.


Läs mer om konferensen härPDF (pdf, 780.9 kB)

Anmälan och program kommer under våren 2016

------------------------

FoUIs NYHETSBREV

2015-11-13

Läs gärna FoUIs nyhetsbrev för november:

Nyhetsbrev SocialtjänstPDF (pdf, 1.1 MB)

Nyhetsbrev Utibldning och LärandePDF (pdf, 825.5 kB)

--------------------------------

FÖRSLAG PÅ STUDENTARBETEN?

2015-10-12

FoUI Norrbotten önskar få in förslag på uppsats-ämnen för studenter vid universitet som skriver uppsatser eller examens-arbeten.

Förslagen kan handla om ut-redningar, utvärderingar eller kartläggningar som anknyter till er verksamhet och som ni skulle kunna ha nytta av.

För att ge några exempel kan uppdragen röra utvärdering av enskilda aspekter av ett större projekt eller en utvär-dering av ett mindre projekt, kartläggning och utredning av förutsättningar inför en verk-samhetsförändring, kund- eller brukarundersökningar av hur de upplever en kom-munal verksamhet i vilken de är delaktiga, med mera …

Har ni några frågor om vad som är möjligt att genomföra för studenter, prata gärna med någon av oss på FoUI

Ytterligare informationom om detta samt hur du/ni går tillväga finns i bifogat brevPDF (pdf, 434.5 kB)

-------------------------------

Stort tack till alla er som deltog på konferensen

”Våga följa upp!”

16 september 2015

Föreläsarnas presentationer finns nu för nedladdning

Klicka på länken: Dokumentationöppnas i nytt fönster 

----------------------------------

Grattis till Lapplands gymnasium för projektmedel från Vinnovas utlysning "Digitalisering för framtidens skola"

Stöd ges till projektet iDAG - Innovativ testmiljö för framtidens Distansöverbryggande Arbetssätt i Sveriges största Gymnasieskola.

Projektet, som löper mellan 2015-2018, har som mål en etablerad, hållbar innovations-/testmiljö, som bidrar till ökad likvärdighet och sömlösa övergångar mellan klassrums- och fjärrundervisning i grund- och gymnasieskola. FoUI har medverkat i ansökan och ser också fram emot det kommande samarbetet.

----------------------------------


Webbansvarig och information om cookies