Meny
2060033 Plant In Hand (1)

Kunskapsstyrning socialtjänst

Vi arbetar med och stödjer socialtjänstens utveckling av en kunskapsbaserad verksamhet bland annat genom att delta i den nationella kunskapsstyrningen och ansvara för de nätverk där länets kommuner deltar.

Socialstyrelsen och SKR har utarbetat en långsiktig modell för kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten. Det resulterade i en frivillig överenskommelse om ett Partnerskap som varje län eller region fick ansluta sig till under 2018. 

Samspel mellan olika nivåer: Det gemensamma arbetet i Partnerskapet handlar om ett samspel mellan olika nivåer (nationell, länsnivå och lokal-/kommunal nivå) för att kunskapsstyrningen ska fungera och för att det ska bli bra för medborgarna. Målet är att uppnå en kunskapsbaserad socialtjänst.

Intentionen från nationellt håll är att kunskapsstyrningen ska utgå från lokala behov och bygga på dialog och samverkan mellan nivåerna, i nätverksform. Det ger möjligheter för kommunerna att vara med och påverka vilka frågor som nationella aktörer ska fokusera på.  

Nationell kunskapsstyrning, socialtjänst (SKR) >>
Styrning och samverkan, socialtjänstens kunskapsstyrning (SKR) >> 


Tre nationellt prioriterade områden

SKR och kommunerna arbetar gemensamt med nationell kunskapsstyrning för att socialtjänsten ska bli jämlik, jämställd och kunskapsbaserad. Tre områden som lyfts fram av SKR är Yrkesresan, brukarundersökningar samt individbaserad systematisk uppföljning (ISU).

Yrkesresan: Yrkesresan är en nationell satsning med ett regionalt genomförande för lokal kompetens. Implementeringen av Yrkesresan är en viktig del i en kunskapsbaserad socialtjänst, för att stärka kommunernas kompetensutveckling och kompetensförsörjning och skapa förutsättningar för fördjupad kunskap, kraft och kompetens att utveckla socialtjänsten. Yrkesresan är ett samarbete mellan SKR, Socialstyrelsen och RSS. Norrbottens Kommuner är ansvariga för att utveckla och förvalta Yrkesresan i länet. Implementeringen av Yrkesresan Barn och unga har påbörjats under 2022 och under 2023 påbörjas implementeringen av Yrkesresan funktionshinder för utförarverksamheter. Yrkesresan i Norrbotten >>​​

Individbaserad systematisk uppföljning - ISU: SKR stöttar kommuner och verksamheter i arbetet med individbaserad systematisk uppföljning (ISU), bland annat genom att erbjuda utbildningar både nationellt och regionalt. Utbildningarna anpassas utifrån kommunernas behov, och hålls ofta tillsammans med de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS). Systematisk uppföljning (SU) och ISU är inslag i de länsnätverk som Norrbottens Kommuner driver och är ett tema som har prioriterats för kvalitetsnätverket.

Brukarundersökningar: SKR stödjer medlemmarna att årligen genomföra brukarundersökningar. Undersökningar ger kunskap om hur brukare upplever kontakten med och stödet från socialtjänsten. Resultatet används för att utveckla verksamheten i dialog med brukare och personal. Undersökningarna genomförs inom funktionshinderområdet (myndighetskontakten samt utförarverksamhet), individ- och familjeomsorg, öppna insatser inom social barn- och ungdomsvård samt inom området placerade barn och unga.


Uppdaterad 2023-09-25