Meny
233834 Cardiology

Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Vi arbetar med och stödjer kommunernas medverkan i hälso- och sjukvårdens kunskapsstyrningssystem.

Sedan 2018 har Sveriges regioner beslutat om ett system för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård. Det är ett gemensamt system för att leverera en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. Bakom systemet står samtliga regioner med stöd av SKR. År 2019 beslutade Styrgrupp för nationell kunskapsstyrning i socialtjänsten (S-KiS) att rekommendera kommunal medverkan i sex nationella programområden: 

 1. NPO Barn och ungas hälsa
 2. NPO Psy­kisk hälsa
 3. NPO Primärvård
 4. Äldres hälsa och palliativ vård
 5. Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin 
 6. Levnadsvanor

Även på sjukvårdsregional (de fyra norra länen) och lokal/läns­nivå (Norrbottens län) anser S-KiS att kommunernas representation är betydelsefull inom de områ­den i kunskaps­styrningen som rör kommunernas verksamhet. 

Den kommunala representantens bidrag i arbetet med kunskapsstöd höjer kvaliteten och användbarhet av kunskapsstödet i mötet med patienterna. Det är även viktigt att de material som tas fram blir ett stöd för och stärker samverkan mellan kom­munerna och regionen. 

Norrbottens Kommuner samlar de kommunala representanterna till kontinuerliga träffar. 

Samspel mellan olika nivåer 

Kunskapsstyrningssystemet kan förklaras utifrån tre nivåer – nationell nivå, sjukvårdsregional nivå samt lokal/länsnivå – där målet är att varje individ har tillgång till vård utifrån bästa tillgängliga kunskap, oavsett vilken huvudman som ansvarar för eller som ger hälso- och sjukvård. Det behövs således ett samspel i hela kedjan för att kunskapsstyrningen ska fungera och för att arbetet ska gagna medborgarna.

Kunskapsstyrningens nationella nivå har ett övergripande uppdrag att ta fram kunskaps­underlag, t.ex. vårdprogram, personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp, riktlinjer och rekommendationer. Det finns 26 nationella programområden (NPO) samt ett antal nationella samarbets- och arbetsgrupper (NSG och NAG) som leder kunskapsstyrningen inom sitt respek­tive område. I NPO deltar representanter från samtliga sjukvårdsregioner (genom regionala programområden) samt kommunrepresentant i de områden som berör kommunal verksamhet. 

De områden som har kommunala representanter från Norrbotten är:

 • NAG Diabetes
 • Nationellt primärvårdsråd

Läs mer här >>

Kunskapsstyrningens sjukvårdsregionala nivå har ett övergripande uppdrag att samordna kun­skapsstyrningen. Här samarbetar Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten och Region Västernorrland och i förekommande fall kommu­nerna. Ett RPO kan bilda samarbets- och arbetsgrupper (RSG och RAG). 

De områden som har kommunala representanter från Norrbotten är:

 • Regionalt primärvårdsråd
 • RPO Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Läs mer här >>

Kunskapsstyrningens lokala/länsnivå har ett övergripande uppdrag att utveckla och införa de kunskapsunderlag som tagits fram inom kunskapsstyrningen. Lokala programområden (LPO), lokala samverkans- och arbetsgrupper (LSG och LAG) är aktiva aktörer i kunskapsstyrningsarbetet. 

De områden som har kommunala representanter från Norrbotten är:

 • LPO Psykisk hälsa samt LAG ADHD och LAG Schizofreni
 • LPO Primärvårdsråd
 • LPO Levnadsvanor
 • LPO Barn och ungdomars hälsa
 • LPO Äldres hälsa samt LAG Palliativ vård, LAG Sköra äldre, LAG Kognitiv svikt
 • LPO Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin
 • LPO Hjärt- och kärlsjukdomar samt LAG Hjärtsvikt
 • LSG Patientsäkerhet
 • LAG Diabetes (ingår i programområde endokrina sjukdomar)
 • LAG Stroke (ingår i programområde nervsystemets sjukdomar)

Läs mer om vår samverkan i kunskapsstyrningen 


Uppdaterad 2023-09-25