Norrbottens kommuner

Samverkan mot våld

Det är statens, kommunernas och landstingens ansvar att tillgodose våldsutsattas behov av skydd, stöd och vård. Våld i nära relation är ett mångsidigt problem och kräver samverkan med många myndigheter. Det är viktigt hur vi bemöter och tar hand om våldsutsatta vuxna och barn samt hur vi synliggör och bemöter våldsutövare. Våld i nära relation sker inte i ett samspel. Våld är en envägshandling, inte en ömsesidig handling.

Norrbottens länssamordnare arbetar inom ramen för ordinarie styrning inom kommunförbundet, genom länsstyrgrupp och samverkansberedning. Länsstyrgruppen fungerar som styrgrupp för arbetet inom Samverkan mot våld. Länssamordnare arbetar med samverkan och utvecklingsfrågor för kvinnofrid mot våld i nära relationer. I detta ingår att planera, utveckla, samordna och följa upp arbetet inom samverkan mot våld mellan samverkansaktörerna Polismyndigheten Norrbotten, Länets Kommuner samt Norrbottens läns landsting.

Samverkan mot våld finansieras av kommunerna och landstinget i Norrbotten.

Gå till Samverkan mot vålds egen webbplats:

länk till sida om Våld mot nära

www.våldmotnära.se länk till annan webbplats

En fungerande samverkan mellan berörda myndigheter och organisationer, i ett länsperspektiv, som gör att all personal som möter våldsutsatta kvinnor och deras barn vet hur de själva ska agera eller till vem man skall vända sig.

Samverkan mot våld har en egen webbplats: www.våldmotnära.se länk till annan webbplats

Webbplatsen riktar sig till människor som utsätts för våld eller utövar våld i nära relationer. Webbplatsen vänder sig också till dem som arbetar professionellt med dessa frågor.

Specifika mål för Samverkan mot våld 
Verksamheter mot våld finns tillgängliga där man på ett professionellt sätt erbjuder våldsutsatta kvinnor och barn samlade myndighetsinsatser i form av rådgivning, socialt stöd, behandlingsinsatser, riskanalys med anpassade skyddsåtgärder samt polisanmälan och utredning. Män som söker på eget initiativ pga. aggressionsproblem och/eller anmälts för våldsbrott erbjuds rådgivning, stöd och behandling. Dessa verksamheter mot våld fungerar också som kunskapscentrum.

Att våldets omfattning i länet kartläggs löpande. Inventera behovet av särskilda insatser för våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning, missbruksproblem, annan etnicitet, äldre kvinnor samt personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck och inordna detta stöd inom verksamhetens ram så att alla våldsutsatta från dessa grupper får rätt hjälp. Även behovet av insatser kring våld i samkönade relationer ska inventeras.

Samverkan mot våld planeras på ett sådant sätt att den fungerar även vid person- och organisationsförändringar.

Genomförandeplan
Läs Genomförandeplan 2012 - 2013PDF (pdf, 337 kB)
                     
Planerade aktiviteter
Stödja samverkansmyndigheterna och hälso- och sjukvården i processen att åstadkomma god kvalitet i den egna verksamheten.   

Att skapa fungerande råd- och stödverksamheter för kvinnor och barn som utsatts för våld och övergrepp och för barn som bevittnat våld i Norrbotten. Män som söker på eget initiativ pga. aggressionsproblem och/eller anmälts för våldsbrott ska erbjudas rådgivning och stöd.

Att skapa en rutin för att våldets omfattning i länet kartläggs löpande. Specifikt inventera behovet av särskilda insatser för våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning, missbruksproblem,annan etnicitet, äldre kvinnor samt personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Även inventera behov av insatser kring våld i samkönade relationer.

Skapa förutsättningar för att socialnämndernas ansvar för att erbjuda tillfälligt boende kan uppfyllas i hela länet.

Konferenser och utbildningar
Läs om kommande och genomförda konferenser, utbildningar med mera

Basnivå i Norrbotten
Läs om vad samverkansmyndigheterna i Norrbotten ska uppnå: Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relationPDF (pdf, 503.7 kB)

Handböcker i myndighetssamverkan

Relationsvåldscentrum (RVC)PDF (pdf, 543 kB)

Rapporter

Projektplan
Läs projektplan för Samverkan mot våldWord (word, 57.5 kB)

Protokoll
Läs protokoll från den politiska ledningsgruppen:
Protokoll 111110PDF (pdf, 118.3 kB)
Protokoll 110831PDF (pdf, 216.3 kB)
Protokoll 110503PDF (pdf, 213.4 kB)
Protokoll 101102PDF (pdf, 207.5 kB)
Protokoll 100914PDF (pdf, 198.5 kB)
Protokoll 101102PDF (pdf, 207.5 kB)
Protokoll 110113

Läs om konferenser med mera som rör Samverkan mot våld

Webbansvarig och information om cookies