Norrbottens kommuner

Hospitering med utbildningsinslag

Projektets uppdrag var att utforma utbildning med hospiteringsinslag för personal som arbetar i landstingets psykiatriverksamhet och för kommunernas personal som ger socialt stöd och service till personer med psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar i Norrbottens Län. Hospitering innebär att personalen praktiserar i varandras verksamheter. I begreppet baspersonal avses t.ex skötare, vårdare, undersköterskor, boendestödjare, rehabiliterare och behandlingsassistenter. Projektanslaget är avsett för i första hand 2 år. Finansiering sker med medel som Socialstyrelsen har anslagit för satsningar på baspersonalens kompetens.

Satsningen skulle öka förutsättningarna för samarbete och förståelse mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst. Satsningen gav också möjlighet för kommuner och landsting att utveckla en gemensam kunskapsbas.

De utbildningsbehov som ska prioriterades var:

  • Lagstiftning, ansvar och organisation
  • Diagnoser, sjukdomslära
  • Erfarenhetsbaserade metoder, riktlinjer
  • Brukar och anhörigdeltagande, att tillgodogöra sig brukares kunskap.

Projektansökan utformades i samråd mellan kommun, landsting och NSPH-nätverket (nationell samverkan för psykisk hälsa) i Norrbotten. Ett fortsatt samarbete och samverkan med patient-, brukar och anhörigorganisationer ingår som en naturlig fortsättning på projektets upprinnelse. För att den här gruppen ska ges bästa möjliga omsorg och vård är det viktigt att den erfarenhet och kompetens som intresseorganisationerna har tillvaratas.

Gunlög Petterson
Projektledare

Webbansvarig och information om cookies